ماده 485 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 485 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 485 – معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد. تبصره – قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضايي داشته باشد.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان…

Details

ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 484 – اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رييس قوه قضاييه تشخيص مي‌دهد، دادسرا عهده‌‌دار اين وظيفه است. تبصره ۱- معاونت اجراي احكام كيفري، مي‌تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي…

Details

ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 483 – هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌ‌عليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ‌عليه در وقت فوق‌العاده و…

Details

ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 482 – نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي‌شود. مگر اين‌كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (۴۷۷) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي…

Details

ماده 481 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 481 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 481 – اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي­كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي‌كند.…

Details

ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 480 – هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود. حكم دادگاه…

Details

ماده 479 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 479 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 479 – پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي‌شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 478 – هرگاه رأي ديوان‌عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه…

Details

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 477 – در صورتي‌كه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و…

Details

ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 476 – درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (۴۷۴) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين…

Details