ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 298 – دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است. تبصره – در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در…

Details

ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 297 – دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار…

Details

ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 296 – دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد. تبصره ۱- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به…

Details

ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 295 – دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 294 – دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 293 – هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقودالاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل…

Details

ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 292 – كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد. تبصره – دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج…

Details

ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 291 – در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 290 – دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 289 – دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد دهد. تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رييس كل…

Details