ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 271 – مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه…

Details

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 270 – علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ – قرار تأمين خواسته به تقاضاي…

Details

ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 269 – در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 268 – در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 267 – در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضايي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت…

Details

ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 266 – چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي‌كند و تكميل آن را مي‌خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. تبصره – هرگونه درخواست…

Details

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 265 – بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري…

Details

ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 264 – پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 263 – در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 262 – بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي…

Details