ماده 371 قانون مدنی / ماده ۳۷۱ قانون مدنی

متن ماده 371 قانون مدنی ماده 371 – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 370 قانون مدنی / ماده ۳۷۰ قانون مدنی

متن ماده 370 قانون مدنی ماده 370 – اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 369 قانون مدنی / ماده ۳۶۹ قانون مدنی

متن ماده 369 قانون مدنی ماده 369 – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 368 قانون مدنی / ماده ۳۶۸ قانون مدنی

متن ماده 368 قانون مدنی ماده 368 – تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد. ماده 368 قانون مدنی / ماده ۳۶۸ قانون مدنی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 367 قانون مدنی / ماده ۳۶۷ قانون مدنی

متن ماده 367 قانون مدنی ماده 367 – تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 366 قانون مدنی / ماده ۳۶۶ قانون مدنی

متن ماده 366 قانون مدنی “ماده 366 – هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 365 قانون مدنی / ماده ۳۶۵ قانون مدنی

متن ماده 365 قانون مدنی ‌ماده 365 – بیع فاسد اثری در تملک ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی…

Details

ماده 364 قانون مدنی / ماده ۳۶۴ قانون مدنی

متن ماده 364 قانون مدنی ‌ماده 364 – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌حصول شرط است نه از حین وقوع بیع. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details

ماده 363 قانون مدنی / ماده ۳۶۳ قانون مدنی

متن ماده 363 قانون مدنی ‌ماده 363 – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنا بر این اگر ثمن یا مبیع‌عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.…

Details

ماده 362 قانون مدنی / ماده ۳۶۲ قانون مدنی

متن ماده 362 قانون مدنی “ماده 362 – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1- بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن میشوند. 2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. 3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم…

Details