ماده 361 قانون مدنی / ماده ۳۶۱ قانون مدنی

متن ماده 361 قانون مدنی “ماده 361 – اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 360 قانون مدنی / ماده ۳۶۰ قانون مدنی

متن ماده 360 قانون مدنی ماده 360 – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 359 قانون مدنی / ماده ۳۵۹ قانون مدنی

متن ماده 359 قانون مدنی ماده 359 – هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 358 قانون مدنی / ماده ۳۵۸ قانون مدنی

متن ماده 358 قانون مدنی ماده 358 – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع…

Details

ماده 357 قانون مدنی / ماده ۳۵۷ قانون مدنی

متن ماده 357 قانون مدنی ماده 357 – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 356 قانون مدنی / ماده ۳۵۶ قانون مدنی

متن ماده 356 قانون مدنی ماده 356 – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به‌مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. تاریخچه…

Details

ماده 355 قانون مدنی / ماده ۳۵۵ قانون مدنی

متن ماده 355 قانون مدنی ماده 355 – اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت…

Details

ماده 354 قانون مدنی / ماده ۳۵۴ قانون مدنی

متن ماده 354 قانون مدنی ماده 354 – ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 353 قانون مدنی / ماده ۳۵۳ قانون مدنی

متن ماده 353 قانون مدنی ماده 353 – هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد‌نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 352 قانون مدنی / ماده ۳۵۲ قانون مدنی

متن ماده 352 قانون مدنی ماده 352 – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details