ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 258 – رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس ديوان‌عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 257 – شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه قضاييه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در…

Details

ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 256 – در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد. ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر…

Details

ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 255 – اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (۱۴) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. تاریخچه…

Details

ماده 254 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 254 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 254 – هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين…

Details

ماده 253 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 253 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 253 – در صورتي‌كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 252 – شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 251 – هرگاه متهم يا محكومٌ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و…

Details

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 250 – قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او…

Details

ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 249 – در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details