ماده 146 قانون مدنی / ماده ۱۴۶ قانون مدنی

متن ماده 146 قانون مدنی ‌ماده 146 – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 145 قانون مدنی / ماده ۱۴۵ قانون مدنی

متن ماده 145 قانون مدنی “ماده 145 – احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را ازهرحیث رعایت نماید. (رج آییننامه اجرایی و قانون زمین شهری) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 144 قانون مدنی / ماده ۱۴۴ قانون مدنی

متن ماده 144 قانون مدنی ماده 144 – احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد. ( رج تبصره ماده 1 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 143 قانون مدنی / ماده ۱۴۳ قانون مدنی

متن ماده 143 قانون مدنی ماده 143 – هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود. (رج مواد6و7قانون زمین شهری ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 142 قانون مدنی / ماده ۱۴۲ قانون مدنی

متن ماده 142 قانون مدنی ‌ماده 142 – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 141 قانون مدنی / ماده ۱۴۱ قانون مدنی

متن ماده 141 قانون مدنی ‌ماده 141 – مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. (رج مواد1و2 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 140 قانون مدنی / ماده ۱۴۰ قانون مدنی

متن ماده 140 قانون مدنی “ماده 140 – تملک حاصل می‌شود: ‌در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ‌باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 139 قانون مدنی / ماده ۱۳۹ قانون مدنی

متن ماده 139 قانون مدنی “‌ماده 139 – حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی…

Details

ماده 138 قانون مدنی / ماده ۱۳۸ قانون مدنی

متن ماده 138 قانون مدنی “ماده 138 – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.” تاریخچه…

Details

ماده 137 قانون مدنی / ماده ۱۳۷ قانون مدنی

متن ماده 137 قانون مدنی ‌ماده 137 – حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details