ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 248 – مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورتي‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 247 – بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند: الف- معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس ب – منع…

Details

ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 246 – در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضايي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي…

Details

ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 245 – دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 244 – دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از…

Details

ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 243 – بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد. تبصره – تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 242 – هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس…

Details

ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 241 – هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك…

Details

ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 240 – قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور…

Details

ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 239 – قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در…

Details