ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 445 – آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این…

Details

ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 444 – مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد. مرجع فرجام‌خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي…

Details

ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 443 – آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود، قطعي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در…

Details

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 442 – در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در…

Details

ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 441 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست…

Details

ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 440 – هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏ خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن‌را به درخواست­ كننده يا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار مي‌كند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند.…

Details

ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 439 – تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف…

Details

ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 438 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 437 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 436 – تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است. تبصره – تجديدنظرخواهي…

Details