ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 238 – صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است: الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود…

Details

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 237 – صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: الف- جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان…

Details

ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 236 – در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور…

Details

ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 235 – متهم، كفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است: الف- هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و…

Details

ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 234 – در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏ گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور أخذ وجه‏ الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 233 – چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي…

Details

ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 232 – ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده…

Details

ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 231 – هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏ گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول ‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر…

Details

ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 230 – متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان…

Details

ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 229 – خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره – تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details