ماده 341 قانون مدنی / ماده ۳۴۱ قانون مدنی

متن ماده 341 قانون مدنی ‌ماده 341 – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 340 قانون مدنی / ماده ۳۴۰ قانون مدنی

متن ماده 340 قانون مدنی ‌ماده 340 – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 339 قانون مدنی / ماده ۳۳۹ قانون مدنی

متن ماده 339 قانون مدنی ‌ماده 339 – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 338 قانون مدنی / ماده ۳۳۸ قانون مدنی

متن ماده 338 قانون مدنی ماده 338 – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 337 قانون مدنی / ماده ۳۳۷ قانون مدنی

متن ماده 337 قانون مدنی “‌ماده 337 – هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که‌معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 336 قانون مدنی / ماده ۳۳۶ قانون مدنی

متن ماده 336 قانون مدنی “‌ماده 336 – هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره : چنانچه زوجه کارهایی…

Details

ماده 335 قانون مدنی / ماده ۳۳۵ قانون مدنی

متن ماده 335 قانون مدنی “ماده 335 – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهندبود. ” تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 334 قانون مدنی / ماده ۳۳۴ قانون مدنی

متن ماده 334 قانون مدنی ماده 334 – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 333 قانون مدنی / ماده ۳۳۳ قانون مدنی

متن ماده 333 قانون مدنی ماده 333 – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 332 قانون مدنی / ماده ۳۳۲ قانون مدنی

متن ماده 332 قانون مدنی ‌ماده 332 – هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details