ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 442 – در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در…

Details

ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 441 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست…

Details

ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 440 – هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏ خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن‌را به درخواست­ كننده يا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار مي‌كند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند.…

Details

ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 439 – تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف…

Details

ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 438 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 437 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 436 – تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است. تبصره – تجديدنظرخواهي…

Details

ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 435 – دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 434 – جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است: الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي تبصره –…

Details

ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 433 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند: الف – محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او ب – شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات”…

Details