ماده 106 قانون مدنی / ماده ۱۰۶ قانون مدنی

متن ماده 106 قانون مدنی ماده 106 – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 105 قانون مدنی / ماده ۱۰۵ قانون مدنی

متن ماده 105 قانون مدنی ماده 105 – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. (رج ماده 100ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 104 قانون مدنی / ماده ۱۰۴ قانون مدنی

متن ماده 104 قانون مدنی ماده 104 – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 103 قانون مدنی / ماده ۱۰۳ قانون مدنی

متن ماده 103 قانون مدنی ماده 103 – هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق…

Details

ماده 102 قانون مدنی / ماده ۱۰۲ قانون مدنی

متن ماده 102 قانون مدنی ماده 102 – هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 101 قانون مدنی / ماده ۱۰۱ قانون مدنی

متن ماده 101 قانون مدنی ماده 101 – هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد. (رج ماده 106ق.م ) تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 100 قانون مدنی / ماده ۱۰۰ قانون مدنی

متن ماده 100 قانون مدنی ماده 100 – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری…

Details

ماده 99 قانون مدنی / ماده ۹۹ قانون مدنی

متن ماده 99 قانون مدنی ماده 99 – هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌مگر به اذن او. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 98 قانون مدنی / ماده ۹۸ قانون مدنی

متن ماده 98 قانون مدنی ماده 98 – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details