ماده 97 قانون مدنی / ماده ۹۷ قانون مدنی

متن ماده 97 قانون مدنی ماده 97 – هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان…

Details

ماده 96 قانون مدنی / ماده ۹۶ قانون مدنی

متن ماده 96 قانون مدنی “ماده 96 – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 95 قانون مدنی / ماده ۹۵ قانون مدنی

متن ماده 95 قانون مدنی ماده 95 – هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details

ماده 94 قانون مدنی / ماده ۹۴ قانون مدنی

متن ماده 94 قانون مدنی ماده 94 – صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است که مطابق آن حق داده شده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 93 قانون مدنی / ماده ۹۳ قانون مدنی

متن ماده 93 قانون مدنی ماده 93 – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 92 قانون مدنی / ماده ۹۲ قانون مدنی

متن ماده 92 قانون مدنی “ماده 92 – هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید . ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 91 قانون مدنی / ماده ۹۱ قانون مدنی

متن ماده 91 قانون مدنی “ماده 91 – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: 1-در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد. 2-در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 90 قانون مدنی / ماده ۹۰ قانون مدنی

متن ماده 90 قانون مدنی ماده 90 – عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 89 قانون مدنی / ماده ۸۹ قانون مدنی

متن ماده 89 قانون مدنی ماده 89 – هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این که خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود. ( رج مواد88 و 349ق.م) تاریخچه قانون…

Details

ماده 88 قانون مدنی / ماده ۸۸ قانون مدنی

متن ماده 88 قانون مدنی ماده 88 – بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (رج ماده349 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details