ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 395 – در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش‌بيني‌شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضا ملاك است. نظر اقليت بايد به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر…

Details

ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 394 – هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد،‌ به تشكيل جلسه مقدماتي…

Details

ماده 393 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 393 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 393 – در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي‌شوند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 392 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 392 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 392 – مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 391 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 391 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 391 – هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي‌كند. تبصره – چنانچه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲)…

Details

ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 390 – قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده…

Details

ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 389 – پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رييس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن‌را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند.…

Details

ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 388 – متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‌هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را…

Details

ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 387 – پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏ هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي…

Details

ماده 386 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 386 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 386 – در صورتي‌كه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details