ماده 87 قانون مدنی / ماده ۸۷ قانون مدنی

متن ماده 87 قانون مدنی ماده 87 – واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص‌دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند. (رج مواد82 و 85 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 86 قانون مدنی / ماده ۸۶ قانون مدنی

متن ماده 86 قانون مدنی ماده 86 – در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 85 قانون مدنی / ماده ۸۵ قانون مدنی

متن ماده 85 قانون مدنی ماده 85 – بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. (رج مواد6 قانون تشکیلات اوقاف و مواد 11 و32…

Details

ماده 84 قانون مدنی / ماده ۸۴ قانون مدنی

متن ماده 84 قانون مدنی ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است. (رج ماده11و تبصره1 ماده4 قانون تشکیلات اوقاف) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 83 قانون مدنی / ماده ۸۳ قانون مدنی

متن ماده 83 قانون مدنی ماده 83 – متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد( . رج تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیلات اوقاف ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 82 قانون مدنی / ماده ۸۲ قانون مدنی

متن ماده 82 قانون مدنی ماده 82 – هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی…

Details

ماده 81 قانون مدنی / ماده ۸۱ قانون مدنی

متن ماده 81 قانون مدنی ماده 81 – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. (رج مواد1 قانون تشکیلات اوقاف و تبصره1 ماده 1 و ماده5 آئیننامه ق.تشکیلات و ماده4 و تبصره 2و1 ماده4 ق. تشکیلات) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 80 قانون مدنی / ماده ۸۰ قانون مدنی

متن ماده 80 قانون مدنی ماده 80 – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 79 قانون مدنی / ماده ۷۹ قانون مدنی

متن ماده 79 قانون مدنی ماده 79 – واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند. (رج مواد7 قانون تشکیلات اوقاف ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 78 قانون مدنی / ماده ۷۸ قانون مدنی

متن ماده 78 قانون مدنی ماده 78 – واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details