ماده 77 قانون مدنی / ماده ۷۷ قانون مدنی

متن ماده 77 قانون مدنی ماده 77 – هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از…

Details

ماده 76 قانون مدنی / ماده ۷۶ قانون مدنی

متن ماده 76 قانون مدنی ماده 76 – کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 75 قانون مدنی / ماده ۷۵ قانون مدنی

متن ماده 75 قانون مدنی ماده 75 – واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود…

Details

ماده 74 قانون مدنی / ماده ۷۴ قانون مدنی

متن ماده 74 قانون مدنی  ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 73 قانون مدنی / ماده ۷۳ قانون مدنی

متن ماده 73 قانون مدنی ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است. (رج رای وحدت رویه28/14- 1318/11/2 و رای 3561-1342/12/26و رای55-1370/2/3 ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 72 قانون مدنی / ماده ۷۲ قانون مدنی

متن ماده 72 قانون مدنی ماده 72 – وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 71 قانون مدنی / ماده ۷۱ قانون مدنی

متن ماده 71 قانون مدنی ماده 71 – وقف بر مجهول صحیح نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 70 قانون مدنی / ماده ۷۰ قانون مدنی

متن ماده 70 قانون مدنی ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 69 قانون مدنی / ماده ۶۹ قانون مدنی

متن ماده 69 قانون مدنی ماده 69 – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 68 قانون مدنی / ماده ۶۸ قانون مدنی

متن ماده 68 قانون مدنی “ماده 68 – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است. مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است. (رج مواده356 و 359ق.م)” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details