ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 375 – دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع…

Details

ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 374 – دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك‌هفته به انشاي رأي مبادرت…

Details

ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 373 – دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي‌تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه…

Details

ماده 372 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 372 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 372 – قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

Details

ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 371 – قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي‌شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه…

Details

متن ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 370 – چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت…

Details

ماده 369 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 369 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 369 – پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 368 – دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري…

Details

ماده 367 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 367 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 367 – دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و…

Details

ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 366 – هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details