ماده 271 قانون مدنی / ماده ۲۷۱ قانون مدنی

متن ماده 271 قانون مدنی ماده 271 – دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 270 قانون مدنی / ماده ۲۷۰ قانون مدنی

متن ماده 270 قانون مدنی ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این…

Details

ماده 269 قانون مدنی / ماده ۲۶۹ قانون مدنی

متن ماده 269 قانون مدنی ماده 269 – وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.( رج مواد 276 و 270 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 268 قانون مدنی / ماده ۲۶۸ قانون مدنی

متن ماده 268 قانون مدنی ‌ماده 268 – انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 267 قانون مدنی / ماده ۲۶۷ قانون مدنی

متن ماده 267 قانون مدنی ‌ماده 267 – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با ‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.( رج مواد 265 و 720 و 713 و…

Details

ماده 266 قانون مدنی / ماده ۲۶۶ قانون مدنی

متن ماده 266 قانون مدنی ‌ماده 266 – در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 265 قانون مدنی / ماده ۲۶۵ قانون مدنی

متن ماده 265 قانون مدنی ‌ماده 265 – هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.( رج مواد 713 و 720 و 267 و 715ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 264 قانون مدنی / ماده ۲۶۴ قانون مدنی

متن ماده 264 قانون مدنی “‌ماده 264 – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: 1- بوسیله وفای به عهد 2- بوسیله اقاله 3-  بوسیله ابراء 4- بوسیله تبدیل تعهد 5- بوسیله تهاتر 6- بوسیله مالکیت مافی الذمه ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 263 قانون مدنی / ماده ۲۶۳ قانون مدنی

متن ماده 263 قانون مدنی “ماده 263 – هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی ‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 262 قانون مدنی / ماده ۲۶۲ قانون مدنی

متن ماده 262 قانون مدنی ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details