ماده 57 قانون مدنی / ماده ۵۷ قانون مدنی

متن ماده 57 قانون مدنی ماده 57 – واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 56 قانون مدنی / ماده ۵۶ قانون مدنی

متن ماده 56 قانون مدنی ماده 56 – وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام‌قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه…

Details

ماده 55 قانون مدنی / ماده ۵۵ قانون مدنی

متن ماده 55 قانون مدنی ماده 55 – وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 54 قانون مدنی / ماده ۵۴ قانون مدنی

متن ماده 54 قانون مدنی “ماده 54 – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. ‌مبحث دوم – در وقف” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 53 قانون مدنی / ماده ۵۳ قانون مدنی

متن ماده 53 قانون مدنی ماده 53 – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 52 قانون مدنی / ماده ۵۲ قانون مدنی

متن ماده 52 قانون مدنی “ماده 52 – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 1- درصورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. 2-در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 51 قانون مدنی / ماده ۵۱ قانون مدنی

متن ماده 51 قانون مدنی “ماده 51 – حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: 1- در صورت انقضاء مدت(رج ماده 45 ق.م) 2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 50 قانون مدنی / ماده ۵۰ قانون مدنی

متن ماده 50 قانون مدنی ماده 50 – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .  (رج مواد 951و 952 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 49 قانون مدنی / ماده ۴۹ قانون مدنی

متن ماده 49 قانون مدنی ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 48 قانون مدنی / ماده ۴۸ قانون مدنی

متن ماده 48 قانون مدنی ماده 48 – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید. (رج مواد 951و 952 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details