ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 148 – بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف…

Details

ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 147 – آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف…

Details

ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 146 – از اوراق، نوشته ‏ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون…

Details

ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 145 – در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل‌ها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود. تبصره – درصورتي‌كه در…

Details

ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 144 – در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام…

Details

ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 143 – حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 142 – تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل مي‌آيد. تبصره…

Details

ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 141 – دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضايي، كيفيت تفتيش…

Details

ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 140 – تفتيش و بازرسي منزل در روز به‌عمل مي‌آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي‌يابد. تبصره – روز از طلوع آفتاب تا…

Details

ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 139 – چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

Details