ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 345 – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را…

Details

ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 344 – هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي…

Details

ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 343 – فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 342 – در غير موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه…

Details

ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 341 – هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.…

Details

ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 340 – جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند: الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند،…

Details

ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 339 – پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد. تبصره ۱- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است. تبصره ۲- تخلف از…

Details

ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 338 – در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه…

Details

ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 337 – در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد…

Details

ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 336 – در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي ‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر…

Details