ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 138 – مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) اين قانون، بايد به تأييد رييس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضايي اجراء شود. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 137 – تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات…

Details

ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 136 – بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيب هاي رواني و ساير معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را أخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي‌كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك…

Details

ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 135 – هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري…

Details

ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 134 – از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 133 – ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند. تاریخچه…

Details

ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 132 – هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود. تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس…

Details

ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 131 – بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 130 – صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود. تبصره – حدود…

Details

ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 129 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورتمجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details