ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 128 – كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره – بازپرس مي‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به‌عمل آورد.” تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 127 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه…

Details

ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 126 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرايم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 125 – معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست. تبصره – هرگاه حضور متهم يا…

Details

ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 124 – معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 123 – هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 122 – هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضايي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي…

Details

ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 121 – هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 120 – بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و…

Details

ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 119 – هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات…

Details