ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 342 – در غير موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه…

Details

ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 341 – هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.…

Details

ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 340 – جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند: الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند،…

Details

ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 339 – پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد. تبصره ۱- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است. تبصره ۲- تخلف از…

Details

ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 338 – در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه…

Details

ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 337 – در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد…

Details

ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 336 – در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي ‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر…

Details

ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 335 – دادگاه‌هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند: الف – كيفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ – ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 334 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 334 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 334 – هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي…

Details

ماده 333 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 333 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 333 – سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details