ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 131 – بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 130 – صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود. تبصره – حدود…

Details

ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 129 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورتمجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 128 – كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره – بازپرس مي‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به‌عمل آورد.” تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 127 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه…

Details

ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 126 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرايم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 125 – معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست. تبصره – هرگاه حضور متهم يا…

Details

ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 124 – معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 123 – هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 122 – هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضايي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي…

Details