ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 121 – هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 120 – بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و…

Details

ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 119 – هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات…

Details

ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 118 – هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع،…

Details

ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 117 – در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه…

Details

ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 116 – بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد: الف- جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود. ب – جرم در حوزه قضايي ديگري…

Details

ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 115 – نوشتن بين سطور، قلم‌خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل مي‌آيد، آن…

Details

ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 114 – جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال…

Details

ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 113 – در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 112 – در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details