ماده 221 قانون مدنی / ماده ۲۲۱ قانون مدنی

متن ماده 221 قانون مدنی ماده 221 – اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان…

Details

ماده 220 قانون مدنی / ماده ۲۲۰ قانون مدنی

متن ماده 220 قانون مدنی ماده 220 – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. (رج ماده 225ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 219 قانون مدنی / ماده ۲۱۹ قانون مدنی

متن ماده 219 قانون مدنی ماده 219 – عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود. (رج ماده396 ق.م(اصل لزوم قراردادها ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 218 قانون مدنی / ماده ۲۱۸ قانون مدنی

متن ماده 218 قانون مدنی “ماده 218 – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. (رج ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 ) ماده 218 مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار…

Details

ماده 217 قانون مدنی / ماده ۲۱۷ قانون مدنی

متن ماده 217 قانون مدنی ماده 217 – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 216 قانون مدنی / ماده ۲۱۶ قانون مدنی

متن ماده 216 قانون مدنی “ماده 216 – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 215 قانون مدنی / ماده ۲۱۵ قانون مدنی

متن ماده 215 قانون مدنی ماده 215 – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد. (رج ماده 348ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 214 قانون مدنی / ماده ۲۱۴ قانون مدنی

متن ماده 214 قانون مدنی ماده 214 – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 213 قانون مدنی / ماده ۲۱۳ قانون مدنی

متن ماده 213 قانون مدنی “ماده 213 – معامله محجورین نافذ نیست. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 212 قانون مدنی / ماده ۲۱۲ قانون مدنی

متن ماده 212 قانون مدنی ماده 212 – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. (رج ماده 1211 تا 1215ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details