ماده 325 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 325 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 325 – دادگاه پرسش‌هايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 324 – دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت…

Details

ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 323 – شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». تبصره – در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان…

Details

ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 322 – دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مي‌نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت…

Details

ماده 321 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 321 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 321 – هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رييس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي‌كند.…

Details

ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 320 – شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي‌شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي…

Details

ماده 319 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 319 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 319 – عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد…

Details

ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 318 – ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي‌شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 317 – حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است و حل ‌اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 316 – به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد،…

Details