ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 295 – دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 294 – دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 293 – هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقودالاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل…

Details

ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 292 – كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد. تبصره – دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج…

Details

ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 291 – در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 290 – دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 289 – دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد دهد. تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رييس كل…

Details

ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 288 – دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي…

Details

ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 287 – در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص…

Details

ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 286 – علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details