ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 696 – در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 695 – اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي ‌ شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 694 – در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه…

Details

ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 693 – اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا…

Details

ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 692 – در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي ‌ شود.…

Details

ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 691 – در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 690 – در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت ‌…

Details

ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 689 – پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي ‌ شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم،…

Details

ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 688 – هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي ‌ شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي…

Details

ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 687 – در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details