ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 70 – در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا…

Details

ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 69 – دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‏شود. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 68 – شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود: الف – نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امكان نشاني پيام…

Details

ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 67 – گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي…

Details

ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 66 – سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه…

Details

ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 65 – هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات…

Details

ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 64 – جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است: الف – شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت – اظهار و اقرار…

Details

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 63 – تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 62 – تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و…

Details

ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 61 – تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

Details