ماده 676 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 676 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 676 – در شرايط زير سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند: الف ـ داده ‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد. ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاري…

Details

ماده 675 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 675 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 675 – در توقيف داده ‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ‎ ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ ها، غيرقابل دسترس كردن داده ‎ ها با روشهايي از قبيل تغييرگذرواژه يا…

Details

ماده 674 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 674 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 674 – تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكت ‌ ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي…

Details

ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 673 -‌ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده ‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستيابي به…

Details

ماده 672 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 672 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 672 – تفتيش و توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ‎ ها انجام مي‌شود. درصورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان…

Details

ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 671 – تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎ آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 670 – مقام قضائي مي ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ هاي حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري وعدم مواظبت از…

Details

ماده 669 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 669 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 669 – هرگاه حفظ داده ‎ هاي رايانه ‎ اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير…

Details

ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 668 – ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 667 – ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره ۱ـ داده ترافيك، هرگونه داده ‎ اي است كه سامانه ‎ هاي…

Details