ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 60 – در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان…

Details

ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 59 – ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏ گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند. تبصره – رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره ‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا…

Details

ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 58 – ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي…

Details

ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 57 – چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند. تاریخچه…

Details

ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 56 – ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 55 – ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 54 – ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏ اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 53 – ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء…

Details

ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 52 – هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌ صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 51 – بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌ نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details