ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 265 – بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري…

Details

ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 264 – پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 263 – در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 262 – بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي…

Details

ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 261 – شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون‌هاي موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس‌قوه‌قضاييه مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان…

Details

ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 260 – به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است. تاریخچه…

Details

ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 259 – جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 258 – رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس ديوان‌عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 257 – شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه قضاييه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در…

Details

ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 256 – در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد. ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر…

Details