ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 51 – بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌ نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 50 – شخص تحت‌ نظر مي‌تواند به‌ وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌…

Details

ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 49 – به محض آنكه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با…

Details

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 48 – با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات…

Details

ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 47 – هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت‌ نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و درصورت نياز با حضور…

Details

ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 46 – ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين‌صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل…

Details

ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 44 – ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري…

Details

ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 43 – هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن…

Details

ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 42 – بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details