ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 245 – دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 244 – دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از…

Details

ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 243 – بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد. تبصره – تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 242 – هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس…

Details

ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 241 – هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك…

Details

ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 240 – قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور…

Details

ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 239 – قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در…

Details

ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 238 – صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است: الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود…

Details

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 237 – صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: الف- جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان…

Details

ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 236 – در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور…

Details