ماده 646 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 646 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 646 – نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان…

Details

ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 645 – تا زماني كه بازداشتگاهها‌ و زندان ‌ هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.…

Details

ماده 644 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 644 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 644 – در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي ‌ نمايند. تبصره ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاههاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه…

Details

ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 643 – متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 642 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 642 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 642 – اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي برعهده…

Details

ماده 641 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 641 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 641 – علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي ‌ شود: الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب ـ كسر چهار روز از مدت…

Details

ماده 640 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 640 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 640 – پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 639 – اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري به‌عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 638 – درصورتي‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر…

Details

ماده 637 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 637 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 637 – علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آيين‌دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details