ماده 1153 قانون مدنی / ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی

متن ماده 1153 قانون مدنی ماده 1153 – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 1152 قانون مدنی / ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی

متن ماده 1152 قانون مدنی ماده 1152 – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 1151 قانون مدنی / ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی

متن ماده 1151 قانون مدنی ماده 1151 – عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 1150 قانون مدنی / ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی

متن ماده 1150 قانون مدنی ماده 1150 – عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.(رج ماده 1157 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 1149 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی

متن ماده 1149 قانون مدنی “ماده 1149 – رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع  باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 1148 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی

متن ماده 1148 قانون مدنی ماده 1148 – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1147 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی

متن ماده 1147 قانون مدنی ماده 1147 – طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 1146 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی

متن ماده 1146 قانون مدنی ماده 1146 – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال‌مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 1145 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی

متن ماده 1145 قانون مدنی “ماده 1145 – در موارد ذیل طلاق بائن است: 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2- طلاق یائسه. 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت…

Details

ماده 1144 قانون مدنی / ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی

متن ماده 1144 قانون مدنی ماده 1144 – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details