ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 235 – متهم، كفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است: الف- هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و…

Details

ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 234 – در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏ گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور أخذ وجه‏ الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 233 – چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي…

Details

ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 232 – ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده…

Details

ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 231 – هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏ گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول ‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر…

Details

ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 230 – متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان…

Details

ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 229 – خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره – تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 228 – كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي…

Details

ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 227 – مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 226 – متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم…

Details