ماده 121 قانون مدنی / ماده ۱۲۱ قانون مدنی

متن ماده 121 قانون مدنی ‌ماده 121 – هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 120 قانون مدنی / ماده ۱۲۰ قانون مدنی

متن ماده 120 قانون مدنی ‌ماده 120 – اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند‌مگر این که بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 119 قانون مدنی / ماده ۱۱۹ قانون مدنی

متن ماده 119 قانون مدنی ماده 119 – هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای‌دیگر از دیوار بگذارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 118 قانون مدنی / ماده ۱۱۸ قانون مدنی

متن ماده 118 قانون مدنی ‌ماده 118 – هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید‌مگر به اذن شریک دیگر. (رج مواد 134و 581 و 582ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 117 قانون مدنی / ماده ۱۱۷ قانون مدنی

متن ماده 117 قانون مدنی ماده 117 – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.(رج ماده 329ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 116 قانون مدنی / ماده ۱۱۶ قانون مدنی

متن ماده 116 قانون مدنی ‌ماده 116 – هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا…

Details

ماده 115 قانون مدنی / ماده ۱۱۵ قانون مدنی

متن ماده 115 قانون مدنی ‌ماده 115 – در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر‌می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 114 قانون مدنی / ماده ۱۱۴ قانون مدنی

متن ماده 114 قانون مدنی ماده 114 – هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد. (رج ماده 594ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 113 قانون مدنی / ماده ۱۱۳ قانون مدنی

متن ماده 113 قانون مدنی ماده 113 – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 112 قانون مدنی / ماده ۱۱۲ قانون مدنی

متن ماده 112 قانون مدنی ماده 112 – هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details