ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 225 – قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 224 – بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون…

Details

ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 223 – بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 222 – در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 221 – كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان…

Details

ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 220 – درصورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 219 – مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. تاریخچه…

Details

ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 218 – براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 216 – در صورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي‌يابد و…

Details