ماده 111 قانون مدنی / ماده ۱۱۱ قانون مدنی

متن ماده 111 قانون مدنی ماده 111 – هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به‌اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 110 قانون مدنی / ماده ۱۱۰ قانون مدنی

متن ماده 110 قانون مدنی ماده 110 – بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 109 قانون مدنی / ماده ۱۰۹ قانون مدنی

متن ماده 109 قانون مدنی “ماده 109 – دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر  خلاف آن‌موجود باشد. (رج ماده 35ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 108 قانون مدنی / ماده ۱۰۸ قانون مدنی

متن ماده 108 قانون مدنی “ماده 108 – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌این که مانع قانونی موجود باشد. مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 107 قانون مدنی / ماده ۱۰۷ قانون مدنی

متن ماده 107 قانون مدنی ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت‌انتفاع اقتضا می‌کند. (رج ماده 119ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 106 قانون مدنی / ماده ۱۰۶ قانون مدنی

متن ماده 106 قانون مدنی ماده 106 – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 105 قانون مدنی / ماده ۱۰۵ قانون مدنی

متن ماده 105 قانون مدنی ماده 105 – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. (رج ماده 100ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 104 قانون مدنی / ماده ۱۰۴ قانون مدنی

متن ماده 104 قانون مدنی ماده 104 – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 103 قانون مدنی / ماده ۱۰۳ قانون مدنی

متن ماده 103 قانون مدنی ماده 103 – هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق…

Details

ماده 102 قانون مدنی / ماده ۱۰۲ قانون مدنی

متن ماده 102 قانون مدنی ماده 102 – هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details