ماده 92 قانون مدنی / ماده ۹۲ قانون مدنی

متن ماده 92 قانون مدنی “ماده 92 – هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید . ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 91 قانون مدنی / ماده ۹۱ قانون مدنی

متن ماده 91 قانون مدنی “ماده 91 – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: 1-در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد. 2-در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 90 قانون مدنی / ماده ۹۰ قانون مدنی

متن ماده 90 قانون مدنی ماده 90 – عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 89 قانون مدنی / ماده ۸۹ قانون مدنی

متن ماده 89 قانون مدنی ماده 89 – هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این که خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود. ( رج مواد88 و 349ق.م) تاریخچه قانون…

Details

ماده 88 قانون مدنی / ماده ۸۸ قانون مدنی

متن ماده 88 قانون مدنی ماده 88 – بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (رج ماده349 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 87 قانون مدنی / ماده ۸۷ قانون مدنی

متن ماده 87 قانون مدنی ماده 87 – واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص‌دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند. (رج مواد82 و 85 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 86 قانون مدنی / ماده ۸۶ قانون مدنی

متن ماده 86 قانون مدنی ماده 86 – در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 85 قانون مدنی / ماده ۸۵ قانون مدنی

متن ماده 85 قانون مدنی ماده 85 – بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. (رج مواد6 قانون تشکیلات اوقاف و مواد 11 و32…

Details

ماده 84 قانون مدنی / ماده ۸۴ قانون مدنی

متن ماده 84 قانون مدنی ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است. (رج ماده11و تبصره1 ماده4 قانون تشکیلات اوقاف) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 83 قانون مدنی / ماده ۸۳ قانون مدنی

متن ماده 83 قانون مدنی ماده 83 – متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد( . رج تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیلات اوقاف ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details