ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 521 – هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند…

Details

ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 520 – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و…

Details

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 519 – خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

Details

ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 518 – در مواردي‌كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود…

Details

ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 517 – دعوائي كه به‌طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين‌كه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details

ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 516 – چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم‌له و از جهتي ديگر محكوم‌عليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در…

Details

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا…

Details

ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 514 – هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌هاي ضروري…

Details

ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 513 – پس ازاثبات اعسار، معسر مي‌تواند از مزاياي زير استفاده نمايد: 1 – معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌است. 2 – حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت…

Details

ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که…

Details