ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور…

Details

ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 526 – مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این…

Details

ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 525 – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه…

Details

ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 524 – مستثنيات ديِن عبارت است از: ‌الف – مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي. ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج – اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم…

Details

ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 523 – در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد. ‌تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.” قانون…

Details

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 522 – در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب…

Details

ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 521 – هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند…

Details

ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 520 – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و…

Details

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 519 – خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

Details

ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 518 – در مواردي‌كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود…

Details