ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 192 – تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي‌الامكان به‌صورت ترافعي رسيدگي مي‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد. تاریخچه…

Details

ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 191 – چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. اين…

Details

ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 190 – متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل…

Details

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 189 – بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (۹۸) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در…

Details

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 188 – تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور…

Details

ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 187 – هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم…

Details

ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 186 – در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 185 – ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان…

Details

ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 184 – در صورتي‌كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين…

Details

ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 183 – جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود. تبصره – تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر…

Details