ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 487 – تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي…

Details

ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 486 – هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details

ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. ‌دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و…

Details

ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 484 – داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب…

Details

ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 483 – درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 482 – رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر…

Details

ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 481 – در موارد زير داوري از بين مي‌رود: 1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا. 2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details

ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 480 – حكم نهايي يادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌مي‌شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي‌شود. هرگاه داور بدون دخالت…

Details

ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 479 – ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details

ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 478 – هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع…

Details