ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 165 – هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال…

Details

ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 164 – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف…

Details

ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 163 – در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. در صورتي‌كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود. تبصره –…

Details

ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 162 – شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 161 – جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي‌شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به…

Details

ماده 160 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 160 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 160 – بازپرس پرسش‌هاي لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به‌عمل مي‌آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي‌كند. در صورتي‌كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند. تاریخچه قانون…

Details

ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 159 – بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين…

Details

ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 158 – كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين‌صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام…

Details

ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 157 – بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را…

Details

ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 156 – بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي‌كند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد. تبصره ۱- اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه…

Details