ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 155 – هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 154 – هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات…

Details

ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 153 – مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركت‌هاي وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است…

Details

ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 152 – تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد…

Details

ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 151 – بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 150 – كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان…

Details

ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 149 – مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و…

Details

ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 148 – بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف…

Details

ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 147 – آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف…

Details

ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 146 – از اوراق، نوشته ‏ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون…

Details