ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 467 – در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details

ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود: 1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند. 2 – اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details

ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها…

Details

ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 464 – درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين بايد‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعيين نمايند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در…

Details

ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 463 – هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی…

Details

ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 462 – درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 460 – در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا…

Details

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 459 – درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور…

Details

ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 458 – در هر مورد كه داور تعيين مي‌شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌طوري كه رافع اشتباه باشد‌تعيين گردد. درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوري ارجاع شده بايد به‌طور روشن مشخص…

Details