ماده 52 قانون مدنی / ماده ۵۲ قانون مدنی

متن ماده 52 قانون مدنی “ماده 52 – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 1- درصورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. 2-در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 51 قانون مدنی / ماده ۵۱ قانون مدنی

متن ماده 51 قانون مدنی “ماده 51 – حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: 1- در صورت انقضاء مدت(رج ماده 45 ق.م) 2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 50 قانون مدنی / ماده ۵۰ قانون مدنی

متن ماده 50 قانون مدنی ماده 50 – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .  (رج مواد 951و 952 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 49 قانون مدنی / ماده ۴۹ قانون مدنی

متن ماده 49 قانون مدنی ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 48 قانون مدنی / ماده ۴۸ قانون مدنی

متن ماده 48 قانون مدنی ماده 48 – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید. (رج مواد 951و 952 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 47 قانون مدنی / ماده ۴۷ قانون مدنی

متن ماده 47 قانون مدنی ماده 47 – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 46 قانون مدنی / ماده ۴۶ قانون مدنی

متن ماده 46 قانون مدنی ماده 46 – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 45 قانون مدنی / ماده ۴۵ قانون مدنی

متن ماده 45 قانون مدنی ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند…

Details

ماده 44 قانون مدنی / ماده ۴۴ قانون مدنی

متن ماده 44 قانون مدنی ماده 44 – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 43 قانون مدنی / ماده ۴۳ قانون مدنی

متن ماده 43 قانون مدنی ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق‌رقبی برقرار شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details