ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 497 – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور…

Details

ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست: 1 – دعواي ورشكستگي. 2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details

ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد. قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد. قانون…

Details

ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 492 – درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.‌اين قرار قطعي است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند. ‌تبصره – درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از…

Details

ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 490 – درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف…

Details

ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 489 – رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: 1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد. 2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است. 3 – داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد.…

Details

ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 488 – هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد. قانون آئین…

Details