ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 507 – چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ‌‏عليه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 506 – موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي ‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد. تاریخچه…

Details

ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 505 – در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي‌شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده…

Details

ماده 504 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 504 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 504 – در غير مجازات حبس، هرگاه رييس قوه قضاييه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ‌عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‏شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 503 – هرگاه محكومٌ‌‏عليه در جرايم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال محكومٌ‌عليه وصول مي‌شود. تبصره – محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت…

Details

ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 502 – هرگاه محكومٌ‌عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي‌اندازد. چنانچه در جرايم تعزيري اميدي…

Details

ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 501 – اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏افتد: الف – دوران بارداري ب – پس از زايمان حداكثر تا شش ماه پ – دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ت – اجراي مجازات شلاق…

Details

ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 500 – محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. تبصره – درصورتي…

Details

ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 499 – اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص…

Details

ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 498 – هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي‌شود و درصورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details