ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 135 – هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري…

Details

ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 134 – از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 133 – ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند. تاریخچه…

Details

ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 132 – هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود. تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس…

Details

ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 131 – بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 130 – صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود. تبصره – حدود…

Details

ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 129 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورتمجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 128 – كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره – بازپرس مي‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به‌عمل آورد.” تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 127 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه…

Details

ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 126 – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرايم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details