ماده 32 قانون مدنی / ماده ۳۲ قانون مدنی

متن ماده 32 قانون مدنی ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 31 قانون مدنی / ماده ۳۱ قانون مدنی

متن ماده 31 قانون مدنی ‌ماده 31 – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 29 قانون مدنی / ماده ۲۹ قانون مدنی

متن ماده 29 قانون مدنی “ماده 29 – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت) . 2 – حق انتفاق. 3 – حق ارتفاق به ملک غیر. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 30 قانون مدنی / ماده ۳۰ قانون مدنی

متن ماده 30 قانون مدنی ماده 30 – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . (گرفته شده از قاعده تسلیط در فقه اسلامی و رج به اصل 40 ق.ا و استثنا در ماده 132 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 28 قانون مدنی / ماده ۲۸ قانون مدنی

متن ماده 28 قانون مدنی ماده 28 – اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 27 قانون مدنی / ماده ۲۷ قانون مدنی

متن ماده 27 قانون مدنی ‌ماده 27 – اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و…

Details

ماده 26 قانون مدنی / ماده ۲۶ قانون مدنی

متن ماده 26 قانون مدنی ماده 26 – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ…

Details

ماده 25 قانون مدنی / ماده ۲۵ قانون مدنی

متن ماده 25 قانون مدنی ماده 25 – هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 24 قانون مدنی / ماده ۲۴ قانون مدنی

متن ماده 24 قانون مدنی ‌ماده 24 – هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 23 قانون مدنی / ماده ۲۳ قانون مدنی

متن ماده 23 قانون مدنی ‌ماده 23 – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details