ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 125 – معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست. تبصره – هرگاه حضور متهم يا…

Details

ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 124 – معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 123 – هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 122 – هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضايي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي…

Details

ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 121 – هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 120 – بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و…

Details

ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 119 – هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات…

Details

ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 118 – هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع،…

Details

ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 117 – در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه…

Details

ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 116 – بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد: الف- جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود. ب – جرم در حوزه قضايي ديگري…

Details