ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 477 – در صورتي‌كه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و…

Details

ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 476 – درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (۴۷۴) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين…

Details

ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 475 – اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند: الف- محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ‌عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او ب- دادستان كل كشور پ- دادستان مجري حكم” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 474 – درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود: الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام…

Details

ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 473 – آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (۴۷۱) اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 472 – در كليه مواردي ‌كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي‌گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي…

Details

ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 471 – هرگاه از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي…

Details

ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 470 – مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌كند: الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان‌عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند. ب – در صورت نقض قرار…

Details

ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 469 – در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به…

Details

ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 468 – رسيدگي فرجامي در ديوان‌عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details