ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 457 – اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن…

Details

ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 456 – هرگاه از رأي صادره درخواست تجديد نظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديد نظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و…

Details

ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 455 – دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كند: الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده…

Details

ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 454 – احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 453 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 453 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 453 – هرگاه دادگاه تجديد نظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحت‌ نظر وي زنداني…

Details

ماده 452 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 452 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 452 – قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رييس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضايي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و…

Details

ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 451 – در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (۳۰۰) اين قانون به ترتيب زير انجام مي‌شود: الف- قرائت گزارش پرونده…

Details

ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 450 – رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن…

Details

ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 449 – دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد. تبصره – به جرايمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي…

Details

ماده 448 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 448 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 448 – پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‏شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌وسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون…

Details