ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 95 – بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 94 – تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده…

Details

ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 93 – بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 92 – تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غير جرايم مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده (۳۰۲) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات…

Details

ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 91 – تحقيقات مقدماتي به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محكوم مي‌شوند.…

Details

ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 90 – تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 89 – شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 88 – در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد…

Details

ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 87 – هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است،…

Details

ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 86 – در غير جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در…

Details