ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 691 – در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 690 – در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت ‌…

Details

ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 689 – پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي ‌ شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم،…

Details

ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 688 – هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي ‌ شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي…

Details

ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 687 – در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 686 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 686 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 686 – كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ‎ اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎ گيرند نيز مي ‎ شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 685 – چنانچه داده ‎ هاي رايانه ‎ اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه ‎ اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار…

Details

ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 684 – آيين‌نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 683 – كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است. تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌نگار (ايميل) يا پيامك در حكم…

Details

ماده 682 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 682 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 682 – متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض…

Details