ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 85 – در مواردي كه ديه بايد از بيت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود. تبصره ۱- حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا…

Details

ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 84 – چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (۸۲) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون…

Details

ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 83 – نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورت‌مجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در…

Details

ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 82 – در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران…

Details

ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 80 – در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است…

Details

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 79 – در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك‌بار تا يك‌سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند. تاریخچه قانون…

Details

ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 78 – در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند،…

Details

ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 77 – درصورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل…

Details

ماده 76 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 76 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 76 – دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان…

Details