ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 386 – درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌گردد: ‌الف – چنانچه محكومُ‌به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ خواهد شد. ب…

Details

ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 385 – درصورتي كه دادخواست فرجام‌خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ارسال مي‌دارد تا ظرف بيست روز به‌طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه…

Details

ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي‌شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده،…

Details

ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 383 – دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد. ‌مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از…

Details

ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی…

Details

ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود: 1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود. 2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي. 3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه دادخواست…

Details

ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: 1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. 2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده. 3 – حكم…

Details

ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 379 – فرجام‌خواهي با تقديم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌تقديم را…

Details

ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 378 – افراد زير مي‌توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند: 1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان. 2 – دادستان كل كشور.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند…

Details