ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 437 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 436 – تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است. تبصره – تجديدنظرخواهي…

Details

ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 435 – دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 434 – جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است: الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي تبصره –…

Details

ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 433 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند: الف – محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او ب – شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات”…

Details

ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 432 – هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين‌صورت قرار رد آن را صادر مي‌كند.…

Details

ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 431 – مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 430 – در صورتي‌كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 429 – در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 428 – آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم…

Details