ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 395 – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار…

Details

ماده 394 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 394 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 394 – برگهاي احضاريه به‌دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details

ماده 393 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 393 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 393 – رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌كننده ديوان، حضور آنان را‌لازم بداند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود…

Details

ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 392 – رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌كند يا به‌نوبت، به‌يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌مي‌نمايد. ‌گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌استدلال باشد.…

Details

ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی…

Details

ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 390 – پس از وصول پرونده به ديوان‌عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي…

Details

ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با ارايه گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد. ‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.…

Details

ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 388 – دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان كل‌كشور مي‌رساند. ‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با…

Details

ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 386 – درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌گردد: ‌الف – چنانچه محكومُ‌به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ خواهد شد. ب…

Details