ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 75 – نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به‌عمل مي‏آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 74 – دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 73 – دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 72 – هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 71 – در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند. همچنين در مورد بزه‏ديدگاني كه به عللي از قبيل…

Details

ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 70 – در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا…

Details

ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 69 – دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‏شود. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 68 – شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود: الف – نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امكان نشاني پيام…

Details

ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 67 – گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي…

Details

ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 66 – سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه…

Details