ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 427 – آراي دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است: الف- جرايم تعزيري درجه هشت باشد. ب- جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي­كه ميزان…

Details

ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 426 – دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه…

Details

ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 425 – در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش…

Details

ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 424 – مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از…

Details

ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 423 – هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.…

Details

ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 422 – ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي­ البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضايي…

Details

ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 421 – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند: الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود…

Details

ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 420 – علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي‌شود. تبصره – در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس…

Details

ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 419 – احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد: الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند. تبصره…

Details

ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 418 – در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به…

Details