ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با ارايه گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد. ‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.…

Details

ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 388 – دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان كل‌كشور مي‌رساند. ‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با…

Details

ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 386 – درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌گردد: ‌الف – چنانچه محكومُ‌به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ خواهد شد. ب…

Details

ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 385 – درصورتي كه دادخواست فرجام‌خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ارسال مي‌دارد تا ظرف بيست روز به‌طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه…

Details

ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي‌شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده،…

Details

ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 383 – دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد. ‌مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از…

Details

ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی…

Details

ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود: 1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود. 2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي. 3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه دادخواست…

Details

ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: 1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. 2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده. 3 – حكم…

Details