ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 55 – ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 54 – ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏ اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 53 – ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء…

Details

ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 52 – هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌ صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 51 – بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌ نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 50 – شخص تحت‌ نظر مي‌تواند به‌ وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌…

Details

ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 49 – به محض آنكه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با…

Details

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 48 – با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات…

Details

ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 47 – هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت‌ نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و درصورت نياز با حضور…

Details

ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 46 – ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين‌صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل…

Details