ماده 417 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 417 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 417 – آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ‌عليه، ‌به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ‌عليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 416 – به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي‌گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر درصورتي‌كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري…

Details

ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 415 – در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست…

Details

ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 414 – هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به‌عمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 413 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 413 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 413 – در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي‌شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است. تاریخچه…

Details

ماده 412 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 412 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 412 – دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ مي‌كند. تبصره ۱- هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم…

Details

ماده 411 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 411 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 411 – هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رييس دادگستري مي‌تواند شخصاً به‌جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسيدگي نمايد. تاریخچه…

Details

ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 410 – مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم‌شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي‌شوند. تبصره ۱- براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه…

Details

ماده 409 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 409 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 409 – قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه قضاييه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند…

Details

ماده 408 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 408 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 408 – رييس دادگستري يا رييس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details