ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 44 – ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري…

Details

ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 43 – هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن…

Details

ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 42 – بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 41 – ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند أخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 40 – افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 39 – ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 38 – ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 37 – ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري…

Details

ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 36 – گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details