ماده 900 قانون مدنی / ماده ۹۰۰ قانون مدنی

متن ماده 900 قانون مدنی “‌ماده 900 – فرض دو وارث ربع ترکه است: 1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 899 قانون مدنی / ماده ۸۹۹ قانون مدنی

متن ماده 899 قانون مدنی “ماده 899 – فرض سه وارث نصف ترکه است:(رج مواد908,913,917,927,936 ق.م )  1-شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگر چه از شوهر دیگر باشد.  2- دختر اگر فرزند منحصر باشد.  3- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 898 قانون مدنی / ماده ۸۹۸ قانون مدنی

متن ماده 898 قانون مدنی ماده 898 – وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 897 قانون مدنی / ماده ۸۹۷ قانون مدنی

متن ماده 897 قانون مدنی ماده 897 – اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 896 قانون مدنی / ماده ۸۹۶ قانون مدنی

متن ماده 896 قانون مدنی ماده 896 – اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 895 قانون مدنی / ماده ۸۹۵ قانون مدنی

متن ماده 895 قانون مدنی ماده 895 – سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 894 قانون مدنی / ماده ۸۹۴ قانون مدنی

متن ماده 894 قانون مدنی ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 893 قانون مدنی / ماده ۸۹۳ قانون مدنی

متن ماده 893 قانون مدنی ماده 893 – وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 892 قانون مدنی / ماده ۸۹۲ قانون مدنی

متن ماده 892 قانون مدنی “ماده 892 – حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: ‌الف – وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده 908 و909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان…

Details

ماده 891 قانون مدنی / ماده ۸۹۱ قانون مدنی

متن ماده 891 قانون مدنی “ماده 891 – وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: ‌پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details