ماده 641 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 641 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 641 – علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي ‌ شود: الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب ـ كسر چهار روز از مدت…

Details

ماده 640 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 640 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 640 – پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 639 – اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري به‌عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 638 – درصورتي‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر…

Details

ماده 637 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 637 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 637 – علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آيين‌دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 636 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 636 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 636 – آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي‌كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه…

Details

ماده 635 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 635 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 635 – آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 634 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 634 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 634 – آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌عالي‌كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 633 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 633 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 633 – انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد. تبصره ـ…

Details

ماده 632 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 632 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 632 – دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم…

Details