ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 387 – پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏ هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي…

Details

ماده 386 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 386 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 386 – در صورتي‌كه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 385 – هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 384 – پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده…

Details

ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 383 – در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب…

Details

ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 382 – دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري…

Details

ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 381 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظر‌خواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر‌خواهي نشده باشد،…

Details

ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 380 – دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي‌شود و در صورتي‌كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. تبصره ۱- مدير دفتر دادگاه مكلف است…

Details

ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 379 – پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 378 – رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي‌شود و به امضاي ‌دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:‌…

Details