ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 25 – به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 24 – درحوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 23 – دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 22 – به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين…

Details

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 21 – هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده…

Details

ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 20 – سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به…

Details

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 19 – دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند. تبصره – درصورتي‌كه حكم به پرداخت قيمت مال…

Details

ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 18 – هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 17 – دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و…

Details

ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 16 – هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند…

Details