ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 335 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند : ‌الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها. ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details

ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 334 – مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه‌اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با…

Details

ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 333 – درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details

ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد: ‌الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود. ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا. ج – قرار سقوط دعوا. ‌د –…

Details

ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد : ‌الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد. ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي. ج – حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع…

Details

ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 329 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 329 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأي‌رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند…

Details

ماده 328 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 328 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 328 – درصورتي‌كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجديدنظر ارسال مي‌دارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي…

Details

ماده 327 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 327 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است…

Details

ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد: ‌الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود. ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود. ج – دادگاه صادركننده رأي…

Details