ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 12 – تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود. تبصره – تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 11 – تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 10 – بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 9 – ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود: الف – دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب – دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق…

Details

ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 8 – محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد: الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب- حيثيت خصوصي…

Details

ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 7 – در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران…

Details

ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 6 – متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 5 – متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 4 – اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت…

Details

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 3 – مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details