ماده 328 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 328 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 328 – درصورتي‌كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجديدنظر ارسال مي‌دارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي…

Details

ماده 327 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 327 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است…

Details

ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد: ‌الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود. ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود. ج – دادگاه صادركننده رأي…

Details

ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست. ‌تبصره 1 –…

Details

ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 324 – درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 323 – درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

Details

ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 322 – هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌نمايد و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی…

Details

ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 321 – درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای…

Details

ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 320 – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوريت كار، دادگاه مي‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 319 – دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. دراين‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details