ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که…

Details

ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 503 – هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در…

Details

ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 502 – هزينه دادرسي عبارتست از: 1 – هزينه برگهايي كه به‌دادگاه تقديم مي‌شود. 2 – هزينه قرارها و احكام دادگاه.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که…

Details

ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details

ماده 499 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 499 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 499 – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این…

Details

ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 498 – ميزان حق‌الزحمه داوري براساس آيين‌نامه‌اي است كه هر سه سال يك‌بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌خواهد رسيد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای…

Details

ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 497 – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور…

Details

ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست: 1 – دعواي ورشكستگي. 2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details