ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 337 – در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد…

Details

ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 336 – در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي ‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر…

Details

ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 335 – دادگاه‌هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند: الف – كيفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ – ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 334 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 334 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 334 – هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي…

Details

ماده 333 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 333 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 333 – سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 332 – در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را…

Details

ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 331 – تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 330 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 330 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 330 – وقت جلسه ‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 329 – شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این…

Details

ماده 328 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 328 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 328 – قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details