ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند. ‌تبصره – درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از…

Details

ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 490 – درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف…

Details

ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 489 – رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: 1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد. 2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است. 3 – داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد.…

Details

ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 488 – هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد. قانون آئین…

Details

ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 487 – تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي…

Details

ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 486 – هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details

ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. ‌دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و…

Details

ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 484 – داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب…

Details

ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 483 – درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 482 – رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر…

Details