ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 471 – درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌كه موجبات رد بعدا” حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است…

Details

ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در…

Details

ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 469 – دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين: 1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد. 2 – كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند. 3 – كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت…

Details

ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به…

Details

ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 467 – در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details

ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود: 1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند. 2 – اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details

ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها…

Details

ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 464 – درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين بايد‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعيين نمايند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در…

Details

ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 463 – هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی…

Details

ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 462 – درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details