ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 287 – در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص…

Details

ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 286 – علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 285 – در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده سال به…

Details

ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 284 – در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه‌هاي صالح صادر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 283 – پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرايم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود.…

Details

ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 282 – دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد‌ له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند. تاریخچه…

Details

ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 281 – هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 280 – عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم،…

Details

ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 279 – در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود: الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او ب – آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن…

Details

ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 278 – هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان…

Details