ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 277 – در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 276 – در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد. تاریخچه…

Details

ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 275 – هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند. تاریخچه قانون…

Details

ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 274 – دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد…

Details

ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 273 – حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت مي‏ گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي…

Details

ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 272 – در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 271 – مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه…

Details

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 270 – علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ – قرار تأمين خواسته به تقاضاي…

Details

ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 269 – در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 268 – در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details