ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌روز به‌حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند. قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است . قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 442 – مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و…

Details

ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 441 – در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در…

Details

ماده 440 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 440 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 440 – نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details

ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 438 – هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌مي‌نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. اين حكم از حيث‌تجديدنظر و…

Details

ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌گردد: ‌الف – چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد. ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد…

Details

ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 436 – در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد: 1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او. 2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است. 3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم. 4 – جهتي كه موجب درخواست…

Details